http://www.tlh.org.tw/

社團法人台灣羅馬字協會開會通知單
受文者:本會會員
發文日期:公元2009 年12 月07 日
公文文號:台羅會2009 第120701 號
附件:會議議程表、委託書、報名表 、生態旅遊活動DM
開會事由:本會2010 年度會員大會
開會時間:2010 年正月30 (禮拜六), 4:00~6:00 pm
開會地點:台中縣「東勢林場」休閒農業教育會館3 樓會議室
會議主持人:廖瑞銘理事長
出席人員:個人會員+團體會員代表
列席人員:秘書處工作人員
副本:內政部社會司
備註:
1. 若是無法度親身出席,懇請填寫出席委託書,寄交秘書處。
2. Nā sī ū lâng beh提案,懇請liōng-chá 事先kā秘書處提出。
3. 本會議ū準備暗頓,請自備環保茶杯kap 環保箸。
4. 家己駛車的人,入園區大門時,請出示本通知單,ē-tàng 免收停車費。
5. 請chah 本通知單kap 議程表來開會。
6. 會後(1/30-31)另有安排過暝的生態旅遊活動,懇請熱情參加。
7. 行政院內政部「人民團體法」有關「會員大會」ê 規定摘要:
1)每年至少應召開一次會議。
2)請於召開會員大會15 日前將會議時間、地點連同議程通知各應出席人員,報本部社會司備查。
3)會員大會之決議,應有會員過半數之出席,出席人數過半數或較多數之同意。但章程之訂定與變
更,應有出席人數3 分之2 以上之同意。
4)有關年度經費預算之編審,請於年度開始前,檢送年度工作計畫、收支預算表及員工待遇表,提
會員大會列為討論案,經決議通過後報核。年度經費結算之編審,請於年度終了後,檢具工作報
告、收支決算表相關表報,提會員大會列為討論案,經決議通過後報核。
5)大會紀錄請於閉會後30 日內報內政部社會司備查。
 

 

社團法人台灣羅馬字協會2010 年會員大會議程
會議時間:2010 年正月30 (禮拜六), 4:00~6:00 pm
會議地點:台中縣「東勢林場」休閒農業教育會館3 樓會議室
主席:廖瑞銘理事長主持人:理事曹芬敏記錄:行政助理王一如
出席人員:個人會員+團體會員代表列席人員:秘書處工作人員
請假人員:
1. Tāi-hōe khai-sí 大會開始16:00~16:20
Chheng-châ Lâng-sò͘清查人數
Chhiùⁿ Hōe-koa: Tâi-ôan Chhùi-chhiⁿ 唱會歌:台灣翠青
Chú-se̍k Tì-sû 主席致詞
Siàu-kài Lâi-pin 紹介來賓
2. 報告事項16:20~16:40
1) 2009 Chit-hêng Sêng-kó Pò-kò
Kang-chok Pò-kò 工作報告理事長廖瑞銘、秘書長丁鳳珍
Châi-bū Pò-kò 財務報告會計何綉淑、出納林麗姿
2.2. 2010 Chit-hêng Kè-ōe Pò-kò
Kang-chok Kè-ōe 工作計畫理事長廖瑞銘、秘書長丁鳳珍
Keng-hùi Ū-sǹg 經費預算會計何綉淑、出納林麗姿
3. Thó-lūn Sū-hāng 討論事項16:40~17:00
4. Lîm-sî Tōng-gī 臨時動議17:00~17:20
5. Choan-tê Ián-káng 專題演講17:20~18:00
Káng-tê 講題:台語電腦新知Káng-su 講師:理事林裕凱
6. Sòaⁿ-hōe 散會18:00

創作者介紹
創作者 ungian 的頭像
ungian

台語心世界 Tâi-gú Sim Sè-kài

ungian 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()