公告版位

出處:http://www.facebook.com/notes/%E6%88%90%E5%A4%A7%E5%8F%B0%E8%B6%8A/%E6%84%9F%E5%98%86%E4%B8%80%E5%80%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BD%9C%E5%AE%B6%E8%89%AF%E5%BF%83%C3%AA%E6%AD%BB-%E6%8A%97%E8%AD%B0%E9%BB%83%E6%98%A5%E6%98%8E%E6%BC%94%E8%AC%9B%C3%AA%E9%A0%AD%E5%B0%BEkap%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%81%B2%E6%98%8E/212809135416796?notif_t=note_reply

感嘆一個台灣作家良心ê死--抗議黃春明演講ê頭尾kap公開聲明

蔣為文/成大台文系  2011.5.25

    文訊雜誌社kap趨勢教育基金會等單位tī 2011年5月24號tiàm台南ê國立台灣文學館舉辦百年小說研討會。大會邀請作家黃春明先生做專題演講,題目是「台語文書寫與教育的商榷」。頭起先看著宣傳ê時,iáu koh teh質疑大會敢有hut m̄-tio̍h,黃春明並m̄是台語文專家,因何會請伊講這个題目?想袂到伊有影來台語作家大本營ê台南,而且就是講這个題目。

 


    雖bóng進前就有流傳伊對台語文教育有chiâⁿ負面ê意見,m̄-koh iah是抱著好奇、想beh進一步了解ê心態報名出席這个研討會。想袂到伊ê演講真正充滿偏見、扭曲事實ê內容。伊一開始就以充滿負面ê「閩南語」、「方言」來稱呼台語,koh以「中國人」來自稱。他the̍h台灣過端午節做例,表示台灣中國是同文同種,無應該kó͘-chhui一pêng一國。其實,越南hām韓國mā有端午節,kám講越南kap韓國lóng ài變成中國?關係台語教育,伊tī演講tang中坦白家己看無國小台語文課本。伊無檢討家己是台語青瞑牛,soah怪罪台語課,認為本土語言課會增加學生ê負擔。請問,若是美國總統Obama無去讀冊,伊敢會曉讀寫英文?平常時會曉講台語,若是m̄學,當然就看無台語文!M̄-nā án-ne,伊koh批評台語kan-taⁿ有口語,無書面語。其實,tī黃春明iáu袂出世ê 1885年,就已經有用台語羅馬字書寫ê《台灣府城教會報》報紙出現,這个報紙刊行袂chió ê台語白話小說。甚至,1926年賴仁聲mā出版長篇台語小說《出死線》。借問--chi̍t-ê,黃春明kám知影?主辦單位kám知影?台灣百年    小說研討會為siáⁿ-mih thiau-kang漏kau台灣母語小說!?
演講到大約40分鐘ê時陣,黃春明lú講lú激動,koh直接點名批判台語文前輩鄭良偉教授kap洪惟仁教授,而且批評台語文書寫是「不倫不類」。這時,m̄-nā是我,只要是有良心、有血性ê台灣人攏會tòng袂tiâu!自án-ne,阮tī原底ê座位kā海報gia̍h koân tiām-tiām抗議。海報分別是用台語kap華語書寫:「Tâi-oân chok-ka ài iōng Tâi-oân-gí chhòng-chok!」、「台灣作家不用台灣語文,卻用中國語創作,可恥!」以及「用殖民者的語言華語創作才須商榷!」。阮無搶黃春明ê mài-khuh,mā無阻礙伊發言。M̄-koh伊soah siak mài-khuh,衝tùi我這pêng來,ná-chún beh拍我ê款。Siâng-sî kúi个穿紅衫ê工作人員mā chiⁿ oá來beh搶阮 ê海報koh kā阮趕。
    我心內感覺hiâu疑:為siáⁿ-mi̍h伊ē-sái點名侮辱別人,soah無法度容允別人對伊ê恬靜抗議?所以我tō發言kā 伊抗議,質疑伊憑siáⁿ-mih批評台語文運動者追求母語文學kap教育ê phah-piàⁿ!
抗議大約十分鐘了後,阮kā海報收起來,hō͘黃春明繼續演講。想袂到,伊iáu是ná講ná罵。所以我koh一擺gia̍h海報抗議!伊soah歹喙,用北京話罵「操你媽的B」而且比中指kā阮侮辱。自án-ne阮toh退席抗議!
原本這个研討會tī網路有全程ê實況轉播kap錄影,想袂到會後這場錄影soah tùi網站頂頭提掉。而且,網站頂頭黃春明ê專題演講題目mā hông改做「請讀一頁小說」。我m̄ 知影負責執行ê文訊雜誌社kap趨勢教育基金會kám是teh am-khàm siáⁿ-mih無ài hō͘人知ê祕密?
    本人tī  chia慎重呼籲kap要求:
第一:文訊雜誌社kap趨勢教育基金會ài解釋為siáⁿ-mih改講題,mā ài公布當天ê錄影資料thang-hó chhoē-chhut真相,poé清網路頂面對本人無實在ê謠傳kap指控!
第二:黃春明ài就「不倫不類」等侮辱台語文ê言語,公開向鄭良偉教授、洪惟仁教授以及所有台語文作家kap工作者hoē失禮!
第三:假使黃春明認為台文界對伊有誤解,歡迎kap本人蔣為文公開辯論,接受社會大眾ê評議!

創作者介紹
創作者 ungian 的頭像
ungian

台語心世界 Tâi-gú Sim Sè-kài

ungian 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()


留言列表 (7)

發表留言
 • 訪客
 • 應是政治語文學

 • 台灣人阿正
 • 為什麼我的祖先留給我們的話要被狹隘的稱為台語呢 為什麼身為副教授學者對於祖先的用語可以自己介定名稱呢
 • 這個語言有20種以上的稱呼,你看過哪個語言被用過這麼多稱呼嗎?如果「台語」一詞狹隘,「美語」狹隘嗎?「台語」一詞不是蔣為文所創,我看到最早的資料好像是1902年,閩南語一詞,大概在1948年,就是228事件之後。「台語」是約定俗成的稱呼,「閩南語」是中國國民黨為了要與中國連結所帶來的稱呼,在Logic上,跟台語是一樣的,因為中國閩南地區並非都是講「閩南語」,也有部份地區講客語,而部份非閩南地區也有「閩南語」,那為甚麼要叫「閩南語」?因為閩南地區大部份講這種話(但是我們可能聽不太懂,真的有不少差異),同樣的Logic,在台灣多數人的語言,叫「台語」其實很自然,也描述了客觀現狀,不然,在台灣的人,沒有任何一種語言可以叫做「台語」,這像話嗎?

  ungian 於 2011/05/27 21:26 回覆

 • 懦弱的台灣人
 • 為何刪文
 • 因為感覺你是來亂的

  ungian 於 2011/05/28 15:29 回覆

 • 真是不像話
 • 不然,在台灣的人,沒有任何一種語言可以叫做「台語」,這像話嗎?
  呵呵
  原住民的話就叫台語
  其他都是外來侵略者的語言
  不要笑死人,認為您所說的語言才是台語,
  乞丐趕廟公就是你們這些人

 • 原住民語如果要叫做台語,應該沒人反對,就像我們也不反對客語要解稱台語來表示台灣認同一樣。
  你是原住民嗎?我甚至懷疑你對原住民的了解沒有我深,如果是這樣,不要動不動就拿原住民來修理台語。
  乞食趕廟公?倒想聽聽你對中國話、美語、日語、德語等名稱的態度。你對語言文字的歷史了解嗎?還是只是一個沒有理性的中國人?

  ungian 於 2011/05/28 15:36 回覆

 • 華華公主
 • 你有權力稱一種語言叫(台語),那(河洛話)是什麼?你有何權力將一個具有古老歷史及優美的語言窄化成(台語),這難道不是文化暴力嗎?在台灣的(河洛話),也有各種不同的腔調,有宜蘭腔、海口腔、下港腔、北部腔‧‧‧等都有它獨特的韻味,豈是你用自以為是的單一腔調,就如此窄化的稱之為(台語)。
  客家話為何不能稱為(台語)
  原住民的語言為何不能稱之為 (台語)
  東南亞有許多華僑也流通(河洛話),你是否認為他們說的也是(台語),但是他甚至他們的祖先沒有一個是在台灣出生的。
  金門人、馬祖人他們講又是(台語)還是(河洛話)還是(閩南話)
  生長在台灣的我,需要的是藉由語言及文字,來充實我的知識,培養我的謀生技能,增進個人品德及修養‧‧‧等。
  你寫的台語文章,念起來真的很累。
 • 對一個沒學過中文的人來說,要看中文根本有困難。對於台語文,同理。
  河洛話一詞,也是國民黨來台灣後,創造出來的名詞。你可以參考洪惟仁老師的專書。
  現在你學中文、中國話,背後的原因是政治壓迫的結果,至少,70 年前的台灣,沒幾個人看得懂中文,也沒多少人會講中國話。
  另外,如果你是同一個人,建議你用同一個id
  東南亞的華人怎麼稱呼這個語言,你知道嗎?雖然不叫台語(本來就不該叫台語),也絕對不是河洛話
  台語這一詞,不是我自以為是,因為在我出生前,這個語言就被稱呼為台語,前面已經寫了。

  ungian 於 2011/05/28 21:48 回覆

 • 這像話嗎?

 • 我還是認為原住民的語言就是道道地地的台語,
  外來侵略者的語言應該再自行定義,不要再死皮賴臉的說:自己的語言就叫台語了。

  既然您也承認(不反對)原住民的語言就叫台語,怎麼會說我拿原住民來修理台語,邏輯奇怪,那不是自己打自己嗎?

  我對所有語言都尊重,不會像某些人,沒理性又偏激的認為自己的語言才是台語,把其他的語言都排擠在外,這像話嗎?
 • 如果你是原住民,且你在任何場合都主張你的語言就是台語,那很OK。
  但是如果你不是原住民,請不要在這裡廢話一堆!你對原住民語到底了解多少?
  你會跟美國人說,你們的話沒資格稱做美語嗎(印第安語才叫美語?)
  澳洲原住民(Mori)的語言稱為澳語嗎?
  你對世界上語言名稱的稱呼情形真的了解嗎?

  ungian 於 2011/05/28 22:47 回覆

 • 客家人
 • 我就想奇怪
  怎麼只有我一個人看不下去
  原來大家是戰在這一篇
  版主在這篇裡炮火倒是猛烈多了
 • 不過老實說,平常我很少與人辯論這些觀念,因為時間有限,要做的事情卻很多。

  ungian 於 2011/05/29 08:08 回覆